naturalne spalacze tłuszczu termogeniki ad

Pacjenci zostali wykluczeni, jeśli oszacowano wskaźnik ciężkości urazu1 poniżej 9; prawdopodobnie przetrwają krócej niż siedem dni lub pozostaną w szpitalu krócej niż siedem dni; miało obfite krwawienie wewnątrzczaszkowe podczas tomografii komputerowej (nie wykluczono pacjentów ze stłuczeniem mózgowym, miejscowymi krwotokami polekowymi lub rozlanym uszkodzeniem aksonów); krwawienie pozostało niekontrolowane 36 godzin po urazie; miały ogólnoustrojową koagulopatię, określoną przez czas protrombinowy ponad 3 sekundy powyżej wartości kontrolnej lub liczbę płytek krwi mniejszą niż 50 000 na milimetr sześcienny; potrzebna terapeutyczna antykoagulacja; nie może przejść flebografii z powodu uczulenia na materiał kontrastowy; miał niewydolność nerek (zdefiniowaną jako poziom kreatyniny w surowicy wyższy niż 3,4 mg na decylitr [300 .mol na litr]); lub byli w ciąży; lub jeśli dostęp żylny nie mógłby zostać osiągnięty z powodu amputacji lub poważnego urazu stopy. Kryteria te były bardzo podobne do tych stosowanych w poprzednim badaniu, z tym wyjątkiem, że wcześniejsze badanie obejmowało pacjentów z krwawieniem śródczaszkowym.1 Protokół został zatwierdzony przez komisję etyki badań w szpitalu. Projekt badania i interwencje
Było to badanie z randomizacją i podwójnie ślepą próbą, w którym pacjenci byli podzieleni na straty w zależności od obecności lub braku złamania kończyny dolnej1. Kwalifikujący się, wyrażający zgodę pacjenci zostali losowo przydzieleni protokołem komputerowym w celu otrzymania 5000 jednostek heparyny wapniowej ( Organon Teknika, Toronto) lub 30 mg enoksaparyny (100 jednostek anty-czynnik Xa na miligram, Rhône-Poulenc Rorer, Montreal), oba podawane jako zastrzyki podskórne 0,3 ml co 12 godzin, w sposób zaślepiony, ze wstępnie napiętymi strzykawkami. Protokół nakazał, aby pierwsza dawka badanego leku została podana w ciągu 36 godzin od urazu i aby leczenie było kontynuowane przez okres do 14 dni. Nie dopuszczono żadnych mechanicznych ani innych farmakologicznych metod profilaktyki przeciwzakrzepowej. W przypadku zabiegu chirurgicznego ogólnie lek nie został wstrzymany, chociaż w wyjątkowych okolicznościach, takich jak utrwalenie kręgosłupa, pozwolono na wstrzymanie jednej dawki przedoperacyjnej. Leczenie badanym lekiem wznowiono w pierwszym czasie dawkowania po operacji.
Nadzór nad zakrzepem z zatorami
Uczestniczący pacjenci byli oceniani codziennie w celu zapewnienia zgodności z protokołem i przeglądu ich stanu klinicznego. Pomiędzy dniem 10 a dniem 14 lub tuż przed wypisem, jeśli miało to miejsce wcześniej, każdy pacjent przeszedł flebografię obu nóg za pomocą niejonowego środka kontrastowego oocytolu. Zakrzepica żył głębokich została zdefiniowana jako ciągły wlew śródlitowy w żyle głębokiej był widoczny na dwóch lub więcej widokach. Zakrzepica żył środkowych została zdefiniowana jako zakrzepica obejmująca żyły podkolanowe lub proksymalne.
Pacjenci z podejrzeniem klinicznym zakrzepicy żył głębokich poddawani byli ultrasonografii kompresyjnej duplex, a następnie flebografia, jeśli wyniki były pozytywne. 29 Jeśli badanie ultrasonograficzne było prawidłowe, pacjent kontynuował badanie do czasu zaplanowanej wenografii na końcu badania. badanie. Pacjenci z cechami klinicznymi sugerującymi zatorowość płucną przeszli przeszukanie płuc z perfuzyjną wentylacją30. Uważano, że normalny skan perfuzyjny wyklucza zator tętnicy płucnej, podczas gdy badanie wskazujące na wysokie prawdopodobieństwo zatoru, zdefiniowane jako skanowanie, które wykazało jeden lub więcej segmentowych lub większych wady perfuzji, przy względnie zachowanej wentylacji, uznano za potwierdzenie rozpoznania
[więcej w: Choroba Perthesa, wdrożenia magento, alemtuzumab ]
[hasła pokrewne: nieżyt nosa krzyżówka, przetoka odbytu objawy, przetoka odbytu zdjęcia ]