Częściowa, płynna wentylacja za pomocą perflubronu u wcześniaków z ciężkim zespołem cierpienia oddechowego

Terapia surfaktantem znacznie poprawiła przeżycie przedwcześnie urodzonych dzieci z zespołem zaburzeń oddechowych 1, ale nie jest jednolicie skuteczna. Wentylacja płynami perfluorowęglowymi poprawia czynność płuc w stanach z niedoborem i dysfunkcją środka powierzchniowo czynnego, w tym zespołem zaburzeń oddechowych, 2-4 wrodzonym przepukliną przeponową, 5,6 i zespołem niewydolności oddechowej dorosłych.7,8. Płyny perfluorowęglowodorowe mają niskie napięcie powierzchniowe (14 do 18 dyn na centymetr) i wysokiej gęstości (1,7 do 1,9 mg na mililitr), a pod ciśnieniem atmosferycznym rozpuszczają się w nich duże ilości tlenu i dwutlenku węgla. Zastąpienie pojemności resztkowej gazu funkcjonalnego przez ciecz perfluorowęglowodorową eliminuje połączenie pęcherzyków powietrza z cieczą, zmniejsza napięcie powierzchniowe w płucach z niedoborem środka powierzchniowo czynnego i fizycznie utrzymuje otwarte pęcherzyki płucne. W jednej z technik (całkowita wentylacja cieczowa) do płuc wpuszcza się utlenioną ciecz perfluorowęglowodorową, a wypełnione cieczą płuca są następnie wentylowane płynnymi objętościami oddechowymi.3,9 Częściowa wentylacja płynna, znana również jako wymiana gazowa perfluorowęglowodorów, jest zmodyfikowanym podejściem, w którym ciecz perfluorowęglowodorowa jest wprowadzana do płuc podczas ciągłej wentylacji gazowej pod ciśnieniem dodatnim, a wypełnione cieczą płuca są wentylowane za pomocą oddechów oddechowych gazu dostarczane przez standardowy nadciśnieniowy respirator gazowy.10 Ciecz perfluorowęglowodorowa tracona przez parowanie jest okresowo zastępowana, aby utrzymać płynną objętość płuc, która jest mniejsza lub równa funkcjonalnej pojemności szczątkowej przez cały okres leczenia.
Raportujemy próbę bezpieczeństwa i skuteczności częściowej płynnej wentylacji za pomocą perflubronu (LiquiVent, Alliance Pharmaceutical Corporation, San Diego, CA) u wcześniaków z ciężkim zespołem niewydolności oddechowej opornych na inne metody leczenia.
Metody
Projekt badania
To wieloośrodkowe badanie przeprowadzono w ramach badania fazy 1-2 w ramach sponsorowanej przez korporację aplikacji Investigational New Drug. Protokół został zatwierdzony przez komisję ds. Badań naukowych w każdym ośrodku, a wszyscy rodzice wyrazili zgodę na przyjęcie ich dzieci.
Niemowlęta
Przebadaliśmy 13 wcześniaków (wiek ciążowy, 24 do 34 tygodni, masa urodzeniowa 600 do 2000 g) z ciężkim zespołem niewydolności oddechowej, które miały mniej niż 5 dni i uznano, że mają wysokie ryzyko zachorowania lub śmierci na podstawie brak trwałej odpowiedzi na terapię środkami powierzchniowo czynnymi11 i ciągłe wymaganie wysokiego poziomu uzupełniającego wsparcia tlenem i respiratorem. Ponieważ przedwcześnie urodzone niemowlęta mają zwiększone ryzyko krwotoku śródczaszkowego, a niewielkie rozmiary ich naczyń stanowią ograniczenia techniczne, te dzieci nie mogły korzystać z pozaustrojowego wsparcia dla życia.
Wszystkie 13 niemowląt miało wartości tętniczego ciśnienia tlenu mniejsze niż 60 mm Hg lub wartości ciśnienia tętniczego dwutlenku węgla, które były większe niż 60 mm Hg w dwóch kolejnych oznaczeniach i wymagało tlenoterapii z ułamkiem zainspirowanego tlenu 1,0 i średniej drogi oddechowej. ciśnienie powyżej 10, 12 i 14 cm wody dla urodzonych mas od 600 do 1000 g, od 1001 do 1500 gi od 1501 do 2000 g, odpowiednio
[hasła pokrewne: Enterolbuprenorfina, Choroba Perthesa, ceftriakson ]
[podobne: przetrwałe migotanie przedsionków, przewlekły katar krzyżówka, przewlekły nieżyt nosa krzyżówka ]