Heparyna o niskiej masie cząsteczkowej (Enoxaparin) jako profilaktyka przeciw żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej po całkowitej alloplastyce stawu biodrowego cd

Zakrzepy zostały sklasyfikowane w zależności od tego, czy wystąpiły w nodze, która była operowana, czy w kontralateralnej kończynie oraz w zależności od tego, czy zakrzepica była proksymalna, dystalna, czy obie proksymalna i dystalna (obejmująca całą nogę). Granicą między zakrzepami proksymalnym i dystalnym było staw kolanowy. W przypadku klinicznie podejrzewanej zatorowości płucnej wykonano przeszukiwanie płuc z perfuzyjną wentylacją lub angiografię płucną. Obserwację wykonano trzy miesiące po operacji, aby określić stan życiowy pacjentów.
Krwotoczne powikłania
Anestezjolog oszacował ilość utraconej krwi śródoperacyjnie, badając gaziki i butelki ssące. Odnotowano objętość krwi odwodnionej pooperacyjnie, jak również wymagania dotyczące przetoczeń i wszystkie przypadki krwawienia pooperacyjnego, krwiaka rany i reoperacji. Krwawienia zostały sklasyfikowane jako niewielkie lub poważne. Poważny krwotok został zdefiniowany jako klinicznie jawne krwawienie, które było związane ze zmniejszeniem stężenia hemoglobiny o 2 g na decylitr lub więcej, wymagając przetoczenia dwóch lub więcej jednostek produktów krwiopochodnych; krwawienie zaotrzewnowe lub wewnątrzczaszkowe w miejscu; lub krwawienie, które wymagało reoperacji. Krwotok, który nie spełniał żadnego z tych kryteriów, został sklasyfikowany jako nieistotny.
Analiza statystyczna
Analiza zdarzeń zakrzepowo-zatorowych (zarówno zakrzepicy żył głębokich, jak i zatorowości płucnej) objęła 233 pacjentów, którzy mieli odpowiednią flebografię (116 w grupie placebo i 117 w grupie enoksaparyny). Analiza powikłań krwotocznych obejmowała tylko pacjentów, którzy byli faktycznie leczeni. Większość danych wyrażono w kategoriach statystyki opisowej lub 95-procentowych przedziałów ufności. W analizie skuteczności użyto dwustronnych testów chi-kwadrat i ilorazów szans uzyskanych z analizy logistyczno-regresyjnej. W analizie bezpieczeństwa zastosowano testy dwustronne Fishera. Badanie zostało zatwierdzone przez komisję etyczną Uniwersytetu w Lund w Szwecji. Wszyscy pacjenci byli świadkami świadomej zgody.
Wyniki
W badaniu wzięło udział dwieście osiemdziesiąt osiem pacjentów, z których 262 poddano randomizacji w ramach profilaktyki pozaszpitalnej. Wyniki dla okresu szpitalnego (przed randomizacją) i okresu od wypisu do czasu flebografii (okres podwójnie ślepej próby) przedstawiono tutaj osobno.
Okres szpitalny
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka demograficzna i czynniki ryzyka u 262 pacjentów, którzy przeszli całkowitą wymianę stawu biodrowego, według badania. W okresie szpitalnym wszyscy pacjenci otrzymywali profilaktykę enoksaparyną. Pacjenci przydzieleni później do enoksaparyny i pacjenci później przydzieleni do grupy placebo byli dobrze dobrani pod względem zmiennych demograficznych, procedur chirurgicznych oraz zmiennych dotyczących kursu szpitalnego po operacji (Tabela 1). Mediana czasu od przedoperacyjnej dawki enoksaparyny do rozpoczęcia operacji wynosiła 12,3 godziny (zakres od 9,6 do 33,5) w grupie placebo i 12,2 godziny (zakres od 9,0 do 15,9) w grupie otrzymującej enoksaparynę. Nie było różnicy między grupami w boku ciała, na którym wykonano zabieg chirurgiczny, podejściem chirurgicznym (Hardinge lub Charnley), rodzajem zastosowanej protezy (cementowanej lub bezcementowej) lub śródoperacyjną utratą krwi (mediana w obu grupach, 700 ml)
[patrz też: Enterolbuprenorfina, przedawkowanie witaminy b12, Mimośród ]
[podobne: prohormony skutki uboczne, przedawkowanie witaminy b12, przełyk barretta dieta ]